Oleh: sulur | 31 Juli 2008

Wedhatama

Serat Wedhatama kuwi sawijining sastra Jawa gagrag anyar kang ngamot filsafat Jawa, tinulis déning Kangjeng Gusti Pangeran Arya (KGPA) Mangkunegara IV kang lair kanthi asma Raden Mas Sudira ing dina Senin Paing, tanggal 8 Sapar, taun Jimakir, windu Sancaya, taun Jawa 1738, utawa taun Masehi 3 Maret 1811. Sacara semantik, Serat Wedhatama dumadi saka telung wanda, yakuwi: serat, wedha lan tama. Serat, tegesé tulisan utawa karya kang arupa tulisan, wedha, tegesé kawruh utawa ajaran, lan tama, asal saka tembung utama kang tegesé apik, dhuwur utawa luhur. Dadi Serat Wedhatama duwèni pangertèn: sawijining karya kang isi kawruh kanggo didadèkaké ajaran jroning nggayuh kautaman lan kaluhuran urip lan kauripan umat manungsa.

Wedhatama
(Karya Sri Paduka Mangkunegoro IV)
disadur dari :
Madah Agung Kehidupan
Wedhatama Karya Sri Paduka Mangkunagoro IV
Bagi Orang Modern
(Karya Anand Krishna)

Bab Pertama
Persiapan
(Tembang dilagukan dengan Irama Pangkur)

1
Mingkar-mingkur ing angkara
Akarana kerenan mardi siwi
Sinawung resmining kidung
Suba sinukarta
Mrih kretarta pakartining ngelmu luhung
Kang tumrap neng tanah Jawa
Agama ageming aji

Anand Krishna : Tidak terdorong oleh keinginan untuk memamerkan sesuatu
Tetapi oleh kesenangan yang diperoleh dari penyampaian ajaran-ajaran luhur ini kepada mereka yang ingin belajar.
Karya ini sengaja ditulis dalam bentuk puisi dengan menggunakan kata-kata yang indah.
Tujuannya hanya satu : semoga ajaran-ajaran luhur ini dijadikan pegangan dan dilakoni oleh mereka yang kelak akan memimpin tanah Jawa.

Ulasan Sulur : Penulis karya ini begitu mulia, beliau menulis bukan karena karena kesombongan tetapi demi kepuasan batin untuk berbagi kepada yang ingin belajar berdasarkan ajaran yang luhur turun temurun. Pelajaran yang didapat berdasarkan pengembangan rasa, cipta dan karya. Pelajaran dari orang tua, sesepuh di tanah Jawa. Pelajaran yang bersumber dari ajaran agama, untuk anak cucu bangsa dan negara Indonesia.

2
Jinejer neng Wedhatama
Mrih tan kemba kembenganing pambudi
Mangka nadyan tuwa pikun
Yen tan mikani rasa
Yekti sepi asepa lir sepah samun
Samangsane pakumpulan
Gonyak-ganyik nglilingsemi

Anand Krishna : Yang menjadi inti ajaran Wedhatama
adalah pengembangan rasa
Tanpa terjadinya itu, walaupun
seseorang sudah mencapai usia lanjut,
Ia tetap juga hampa dan
akan mempermalukan
dirinya sendiri di tengah masyarakat

Ulasan Sulur : Konsep pendidikan yang unik, Wedhatama lebih berfokus pada pengembangan rasa bukan kecerdasan seseorang. Rasa samadengan batin, apa yang kita rasakan menjadi dasar pemahaman kita terhadap orang lain. Apa yang kita rasakan juga dirasakan orang lain. Dengan memahami orang lain hidup kita dapat berdampingan, melihat suatu perbedaan bukan menjadi hambatan. Kita akan lebih mudah memahami suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Tanpa pengembangan rasa manusia menjadi hampa, kosong, buta. Hidup tanpa pedoman, berkarya tanpa aturan.

Maaf yang berikutnya belum di kasih ulasan …. tafakur dulu bo … 🙂

3
Nggugu karsane priyangga
Nora nganggo paparah lamung angling
Lumuh ingaran balilu
Uger guru aleman
Nanging janma ingkang wus waspadeng semu
Sinamun ing samudana
Sesadon ingadu manis

Anand Krishna:

Ulasan Sulur :

4
Si pengung ora nglegewa
Sangsayarda denira cacariwis
Ngandhar-andhar angendhukur
Kandhane nora kaprah
Saya elok alangka longkanganipun
Si wasis waskitha ngalah
Ngalingi marang si pingging

Anand Krishna:

Ulasan Sulur :

5
Mangkono ngelmu kang nyata
Sanyatane mung weh reseping ati
Bungah ingaran cubluk
Sukeng tyas yen den ina
Nora kaya si punggu anggung gumunggung
Agungan sadina-dina
Aja mangkono wong urip

Anand Krishna:

Ulasan Sulur :

6
Uripe sapisan rusak
Nora mulur nalare ting saluwir
Kadi ta guwa kang sirung
Sinerang ing maruta
Gumarenggeng anggereng anggung gumrunggung
Pindha padhane si mudha
Prandene paksa kumaki

Anand Krishna:

Ulasan Sulur :

7
Kikisane mung sapala
Palayune ngendelken yayah-wibi
Bangkit tur bangsaning luhur
Lah iya ingkang rama
Balik sira sasrawungan bae durung
Mring atining tata krama
Ngon-anggo agama suci

Anand Krishna:

Ulasan Sulur :

8
Socaning jiwangganira
Jer katara lamun pocapan pasthi
Lumuh asor kudu unggul
Sumengah sosongaran
Yen mangkono kena ingaran katungkul
Karem ing reh kaprawiran
Nora enak iku kaki

Anand Krishna:

Ulasan Sulur :

9
Kekerane ngelmu karang
Kakarangan saking bangsaning gaib
Iku boreh paminipun
Tan rumasuk ing jasad
Amung aneng sajabaning daging kulup
Yen kapengkok pancabaya
Ubayane mbalenjani

Anand Krishna:

Ulasan Sulur :

10
Marma ing sabisa-bisa
Babasane muriha tyas basuki
Puruita kang patut
Lan traping angganira
Ana uga angger-ugering keprabun
Abon-aboning panembah
Kang kambah ing siyang ratri

Anand Krishna:

Ulasan Sulur :

11
Iku kaki takokena
Marang para sarjana kang martapi
Mring tapaking tepa tulus
Kawawa naheb hawa
Wruhanira mungguh sanyataning ngelmu
Tan mesthi neng janma wredha
Tuwin muda sudra kaki

Anand Krishna:

Ulasan Sulur :

12
Sapa ntuk wahyuning Allah
Gya dumilah mangulah ngelmu bangkit
Bangkit mikat reh mangukut
Kukutaning jiwangga
Yen mangkono kena sinebut wong sepuh
Liring sepuh sepi hawa
Awas roroning atunggal

Anand Krishna:

Ulasan Sulur :

13
Tan samar pamoring sukma
Sinukmanya winahya ing ngasepi
Sinimpen telenging kalbu
Pambukaning wanara
Tarlen saking liyep layaping ngaluyup
Pindha sesating supena
Sumusiping rasa jati

Anand Krishna:

Ulasan Sulur :

14
Sajatine kang mangkana
Wus kakenan nugrahaning Hyang Widhi
Bali alaming asuwung
Tan karem karameyan
Ingkang sipat wisesa-winisesa wus
Milih mula-mulanira
Mulane wong anom sami.

Anand Krishna:

Ulasan Sulur :

Bab Kedua
Pencarian
(Tembang dilagukan dengan Irama sinom)

15 – 32

Bab Ketiga
Penemuan
(Tembang dilagukan dengan Irama Pucung)

33 – 47

Bab Keampat
Pencerahan
(Tembang dilagukan dengan Irama Gambuh)

48 – 100

Daftar Rujukan :
1. Wikipedia.com, 2008. Wedhatama
2. Krishna, Anand. 1999, Wedhatama Bagi Orang Modern (Karya Sri Paduka Mangkunagoro IV), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Iklan

Responses

  1. […] Wedhatama kuwi sawijining sastra Jawa gagrag anyar kang ngamot filsafat Jawa, tinulis déning Kangjeng Gusti […]


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: